REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

 1. Właścicielem oraz administratorem danych sklepu internetowego pod adresem www.lulumadeline.shop  jest Magdalena Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IMPRESJA Magdalena Mazur, adres prowadzenia działalności: ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-002 Rzeszów, adres poczty elektronicznej info@lulumadeline.pl Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki, NIP: 8131692474, REGON: 690518633. 
 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.lulumadeline.shop  jest detaliczna sprzedaż sukni ślubnych i wizytowych z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. 
 3. Produkty dostępne w sklepie internetowym  www.lulumadeline.shop  są nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych oraz prawnych i zostały wprowadzone na rynek polski w legalny sposób.  
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium całego świata. Zamówienia mogą być składane przez cały rok, 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.lulumadeline.shop  – z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. 
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. 
 6. Zgodnie z treścią art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego przez sklep internetowy www.lulumadeline.shop  w szczególności sposób składania zamówień, zawierania umów sprzedaży z Klientami oraz ich realizacji. 
 7. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.lulumadeline.shop  przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. 
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt. 9 i pkt. 10, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy. 
 11. Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu można nawiązać za pomocą poczty elektronicznej. Adres do korespondencji to: info@lulumadeline.pl 
 12. Aby skorzystać z funkcjonalności sklepu internetowego www.lulumadeline.shop  niezbędne jest użycie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet i wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową oraz włączenie w niej obsługi Cookies i Javascript. Zalecana rozdzielczość wyświetlania strony www.lulumadeline.shop to 1024 x 768 lub wyższa. 

 

ROZDZIAŁ II – DEFINICJE §2. 

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący prawa i obowiązki Klientów, oraz Sprzedawcy. 
 2. Sprzedawca – Magdalena Mazur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IMPRESJA Magdalena Mazur, adres prowadzenia działalności: ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-002 Rzeszów, adres poczty elektronicznej: info@lulumadeline.pl. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki, NIP: 8131692474, REGON: 690518633. 
 3. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem strony internetowej www.lulumadeline.shop .  
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu internetowego 
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi świadczonej przez Usługodawcę. 
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
 7. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy w którym gromadzone są dane Klienta (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu internetowego. 
 8. Formularz Rejestracji  – dostępny w Sklepie internetowym formularz służący do zakładania Konta, wymagający podania Danych do logowania: adresu e-mail i hasła, a także danych kontrahenta: Imię i Nazwisko / Nazwa, Ulica, Numer domu / lokalu, 

Kod pocztowy, numer NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Miasto, Kraj, Województwo, Numer telefonu, Dane innego adresu do wysyłki. 

 1. Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia. 
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą. 
 3. Towar –  każda rzecz dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 
 5. Dzień roboczy  dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 6. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 

ROZDZIAŁ III – ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

§3. 

 1. Za pośrednictwem sklepu internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca świadczy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne: 
  1. zakładanie i prowadzenie Kont Klientów w Sklepie internetowym, 
  2. umożliwienie zawierania umów sprzedaży za pomocą Koszyka,  
 2. Umowa na świadczenie usługi, o której mowa w pkt. 1 a) zawierana jest na czas nieokreślony.  
 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt. 1 a) ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: info@lulumadeline.pl. W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, niezwłocznie po jego otrzymaniu Sprzedawca dokonuje usunięcia Konta Klienta lub jego danych osobowych ze Sklepu internetowego. 
 4. Klient jest zobowiązany do: 
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy, 
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 
 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt. 1 a) w terminie 14 dni poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Klienta, jeżeli Klient narusza zapisy niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: 
  1. dostarcza lub przekazuje za pośrednictwem Sklepu internetowego treści zabronionych przez przepisy prawa, 
  2. korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie albo naruszający jakiekolwiek prawa osób trzecich, 
  3. rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu internetowego niezamówioną informację handlową. 
 2. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt. 1 b) zawierana jest na czas określony – realizacji zamówienia. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę. 
 3. Klient zobowiązany jest do wprowadzania w Formularzu Rejestracji lub formularzach Koszyka, prawidłowych informacji i danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.  

 

ROZDZIAŁ IV – SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ 

§4. 

 1. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie. 
 2. Sklep internetowy umożliwia złożenie Zamówienia za pomocą formularza znajdującego się w zakładce „Sklep” na stronie internetowej www.lulumadeline.shop . Potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane jest e-mailem do klienta z adresu sklep@lulumadeline.pl. 
 3. Podstawą przyjęcia do realizacji zamówienia na suknie ślubne lub produkty z oferty dostępnej na stronie internetowej www.lulumadeline.shop  suknie ślubne jest: 
  1. zamówienie kupującego złożone na stronie internetowej www.lulumadeline.shop,  
  2. poprawna weryfikacja i potwierdzenie zamówienia przez sklep, 
  3. zaksięgowaniu pełnej kwoty w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. 
 4. Z chwilą potwierdzenia zaksięgowania pełnej kwoty za zamówiony produkt  dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sklepem.  
 5. Klient odpowiada za podany przy zamówieniu rozmiar. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za źle podane przez klienta wymiary jak i za zmianę rozmiaru klienta w trakcie oczekiwania na zamówienie sukni. 

 

ROZDZIAŁ V – SZYCIE NA MIARĘ 

§5. 

 1. Sprzedawca oferuje możliwość zakupu Towaru uszytego na indywidualne zamówienie klienta.  
 2. Szycie na miarę następuje według wymiarów podanych przez Kupującego w formularzu zamówienia w którym znajduje się opis pomiarów i sposób ich wykonania. W razie potrzeby udzielenia pomocy przy dokonaniu wymiarów Sprzedawca  udzieli niezbędnych wskazówek pod numerem telefonu: 664470111 lub mailowo: sklep@lulumadeline.pl. Wypełniony plik należy odesłać na adres sklep@lulumadeline.pl. 
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie wymiarów przez Kupującego. 
 4. Ze względu na indywidualny charakter zamówienia szytego na miarę realizacja tego zamówienia możliwa jest poprzez płatność 100% wartości zamówionego Towaru, przed przystąpieniem do jego realizacji. 
 5. Towary szyte na miarę nie podlegają zwrotowi ani wymianie. 
 6. Czas realizacji w przypadku zamówień szytych na miarę konsultowany jest z klientem indywidualnie.  

 

ROZDZIAŁ VI – PŁATNOŚĆ 

§6. 

 1. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN), zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Ceny nie zawierają w sobie kosztów dostawy Towaru. Informacja o koszcie dostawy lub braku kosztu dostawy zostanie podana w podsumowaniu Zamówienia. 
 2. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia. 
 3. Płatność Sklep internetowy umożliwia Klientowi dokonanie płatności poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy: 50 1020 5558 1111 1293 9390 0355, należący do Magdaleny Mazur, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą IMPRESJA Magdalena Mazur, adres prowadzenia działalności: ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-002 Rzeszów, adres poczty elektronicznej info@lulumadeline.pl, Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra do spraw gospodarki, NIP: 8131692474, REGON: 690518633 z dopiskiem w tytule przelewu „Zamówienie nr……..”. 
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy niezwłocznie po wygenerowaniu zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. 
 5. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. 
 7. Sprzedający zastrzega sobie także prawo do wprowadzania nowych Towarów do Sklepu internetowego oraz ich wycofania ze sprzedaży, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 

 

ROZDZIAŁ  VII. DOSTAWA 

§7. 

 1. Towary zakupione w Sklepie Internetowym są dostarczane Klientom na terytorium całego świata za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszy wysyłki uzależniony jest od kraju wysyłki i firmy realizującej wysyłkę. 
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności, dokonanym podczas składania Zamówienia. 
 3. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu Koszyka. Sklep internetowy realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju. 
 4. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta. 
 5. Na termin realizacji Zamówienia składa się czas zrealizowania Zamówienia oraz czas dostawy przez firmę kurierską. Czas zrealizowania Zamówienia wynosi średnio od 1 do 3 tygodni dni od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży i nie obejmuje terminu dostawy towarów przez firmę kurierską.  
 6. Zaleca się sprawdzenie stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier) oraz spisanie odpowiedniego protokołu w przypadku uszkodzenia przesyłki powstałej w trakcie transportu, a następnie skontaktowanie się ze Sprzedawcą. 
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia przez Klienta Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona. 
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w przypadku, gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia Formularza lub w przypadku gdy Zamówienie budzi inne, uzasadnione zastrzeżenia. W takim przypadku, obsługa Sklepu internetowego dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ VIII –  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

§8 

 1. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres email: info@lulumadeline.pl. 
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „REKLAMACJA”. 
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 4. Przed złożeniem reklamacji przez Konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na numer telefonu: 662 883 555 . 
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca/Sprzedawca, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, informuje składającego reklamację w sposób o którym mowa w pkt. 2. Jeżeli Sklep internetowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni należy uznać, że żądanie zostało uznane za uzasadnione. 
 6. Reklamowany Towar należy po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym odesłać na adres Sprzedawcy określony w §1 niniejszego Regulaminu. 
 7. Jeżeli Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 
 8. Ograniczenie wskazane w ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub nie dokonał usunięcia wady. 
 9. Konsument może żądać usunięcia wady Produktu na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
 10. W przypadku uznania reklamacji Konsumenta, koszty reklamacji ponosi Sprzedawca. 
 11. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Konsument. 
 12. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży przez okres 2 lat od dnia jej otrzymania. 
 13. W przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. 

 

ROZDZIAŁ IX– ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§8. 

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni, bez podawania przyczyny. 
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 3. Oświadczenie takie powinno zostać złożone na formularzu dołączonym do produktu. Formularz ten stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wymagana jest także stosowna informacja mailowa na adres:info@lulumadeline.pl. 
 4. Sprzedający niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez konsumenta adres e-mail. 
 5. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów, które przygotowane są według specyfikacji Konsumenta, w szczególności zostały uszyte według wymiarów podanych przez Konsumenta (produkty szyte na miarę) lub zmodyfikowane na jego życzenie. 
 6. Termin na odstąpienie od umowy upływa wraz z upływem 14 dni od dnia, w którym Konsument (lub osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem, odbierającą produkt dla Konsumenta) wejdzie w posiadanie produktu. 
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument bez zbędnej zwłoki (ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu) zobowiązany jest odesłać produkt na adres Sprzedawcy ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-002 Rzeszów, na własne ryzyko i koszt. 
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania zwróconego produktu. 
 9. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki (nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego produktu) zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę. Środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy podany przez Konsumenta na formularzu zwrotu. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej. 
 10. W razie odstąpienia do umowy, produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji produktu. W szczególności, usunięcie metek lub innych elementów będących częścią składową produktu oznacza zmniejszenie jego wartości. 
 11. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna (np. stercząca nitka). 
 12. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. 

 

ROZDZIAŁ X –  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§10. 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 2135) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422). 
 2. Klienci  podają dane osobowe dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy.  
 3. Dane osobowe Klientów są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
 4. Klientom przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, a także żądania usunięcia oraz skorzystania z innych uprawnień przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 
 5. Klienci mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacje takie nie będą rozsyłane, jeżeli Klienci nie wyrażą na to zgody. 
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Usługodawcę, w celu prawidłowej realizacji Umów i czynności dotyczących usług  realizowanych przez Usługodawcę w ramach Sklepu internetowego.  

 

ROZDZIAŁ XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§11 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie Sklepu internetowego www.lulumadeline.shop  i obowiązuje przez czas nieokreślony.  
 2. Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie, które wiążą Klientów pod warunkiem, że zostali oni o tych zmianach prawidłowo powiadomieni i nie wypowiedzieli umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia tego powiadomienia. 
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zawartych Umów i zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. 
 4. W przypadku braku zgody Klienta na wprowadzenie zmian w Regulaminie może on usunąć swoje Konto. 
 5. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z obowiązującymi przepisami, prawa, zastosowanie znajdują te przepisy w miejsce zakwestionowanych zapisów Regulaminu. 
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez Sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.ihrzeszow.ires.pl/ oraz na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.   
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

 

ROZDZIAŁ XII –  ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

§12 

 1. Wszelkie prawa autorskie związane ze Sklepem internetowym są zastrzeżone, w szczególności prawa do tekstu, użytych elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, baz danych, układu, koncepcji i innych elementów Sklepu internetowego są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej. 
 2. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, kopiowania, modyfikowania, przerabiania w jakikolwiek sposób elementów Sklepu internetowego zarówno w całości lub w części.